100 CÔNG TY LỚN NHẤT THẾ GIỚI TÍNH THEO VỐN HOÁ NĂM 2020

? 100 CÔNG TY LỚN NHẤT THẾ GIỚI TÍNH THEO VỐN HOÁ NĂM 2020 ?➡ Ba gã khổng lồ công nghệ gồm Apple, Amazon và Microsoft dẫn dẫn đầu về vốn hoá tại khu vực Bắc Mỹ. Trong khi đó, tại Châu Á, hai đại gia công nghệ Alibaba và Tencent có vốn hoá lớn nhất.IPO is not an incident. Everything by design.Nguồn: Brands Vietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *